• Монгол хэл
  • English
  • Русский

 Нэвтрэх

Бүртгүүлэх

Хэрэглэгчийн Гэрээ

Энэхүү Гэрээгээрhttp://www.update-upgrade.mn/ (цаашид — «Сайт» гэх) дахь материалууд болон үйлчилгээнүүдийг Хэрэглэгчид хэрхэн ашиглах нөхцөлийг тодорхойлон зохицуулна..

  1. Нийтлэг нөхцөл

1.1Сайтын материалууд болон үйлчилгээний ашиглалтМонгол улсад мөрдөгдөж буй хууль, тэдгээрийн хэм хэмжээнүүдээр зохицуулагдана.

1.2. Энэхүү Гэрээ нь нийтэд нээлттэй оферт гэрээ болно. Сайтад нэвтрэн орох  эрхийг эзэмшсэн Хэрэглэгч бүр энэхүү Гэрээнд нэгдэн орсонд тооцогдоно.

1.3. Сайтын эрхлэгчид өөрийн санаачлагаар дуртай цагтаа энэхүү Гэрээний нөхцөлүүдийг өөрчлөх эрх эдэлнэ. Ийм өөрчлөлтүүд нь сайтад өөрчлөлтүүдийн шинэ хувилбар бүхий Гэрээний шинэ хувилбар тавигдснаас хойш 3 (гурван) өдрийн дараа хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ. Хэрэглэгч энэ шинэ нөхцөлийг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд Сайтад нэвтрэхээс татгалзаж, Сайт дахь материалууд болон үйлчилгээ авахаа зогсоох үүрэг хүлээх хэрэгтэй.

  1. Хэрэглэгчийн үүрэг

2.1. Хэрэглэгч монгол улсын болон эсвэл олон улсын эрх зүйн, түүн дотроо оюуны өмчийн, зохиогчийн эрхийн ба/эсвэл холимог эрх зүйн, мөн түүнчлэн Сайтын хэвийн үйл ажиллагаа болон сайтын серверүүдийн үйл ажиллагаанд саад болохуйц  аливаа үйл ажиллагаа, үйлдлийг хийхгүй байх үүрэг хүлээнэ.

2.2. Сайтын материалуудыг түүнийг эзэмшигчдийн зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно. Сайтын материалуудыг хуулийн дагуу ашиглах эрхийг түүнийг эзэмшигчидтэй лицензийн Гэрээ (тусгай зөвшөөрөл авч) хийсэн нөхцөлд ашиглах хэрэглэх эрхтэй болно.

2.3. Сайтын материалуудаас ишлэл татах үйлдэл, зохиогчийн эрхийг хамгаалсан, Сайтыг дурдаж байх шаардлагатай бөгөөд зөвхөн Сайтын Захиргаатай урьдчилан Гэрээ хийсэн нөхцөлд хууль эрх зүйн боломжтой болно.

2.4. Сайтад тавигдах тайлбар ба санал сэтгэгдэл болон бусад бичлэгүүд зөвхөн Монгол улсын хууль тогтоомж болон нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн ёс суртахууны хэм хэмжээг зөрчөөгүй байх шаардлагатай.

2.5. Сайтын Захиргаа, сайтад зочлох болон түүний гадаад нөөцийг ашиглах, сайтыг ишлэл болгон хэрэглэсэн тохиолдолд Сайт хариуцлага хүлээхгүй болохыг Хэрэглэгчид анхааруулсан болохыгүүгээр мэдэгдэж байна.

2.6. Хэрэглэгч, Сайтын Захиргаа  Хэрэглэгчийн өмнө Сайтын дурын агууламж болон зохиогчийн эрхийн бүртгэл болон ийм бүртгэлийн тухай мэдээлэл,бараа эсвэл үйлчилгээ, сайтын гадаад эх сурвалж ба Үйлчлүүлэгчийн сайтаар дамжин хийгдсэн бусад харилцаанаас үүдэн буй болсон  аливаа боломжит алдагдал болон хохирол гарсан тохиолдолдХэрэглэгчийн өмнө шууд болон шууд бус ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг Хэрэглэгч хүлээн зөвшөөрч байна.

2.7. Хэрэглэгч Сайтын материалуудад болон үйлчилгээнд эвсэл тэдгээрийн аль нэгэн хэсгүүдэд зар сурталчилгаа явагдахыг анхааралдаа авч, хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэглэгч зар сурталчилгаатай холбогдсон аливаа асуудалд Сайтын захиргаа хариуцлага хүлээхгүй болохыг хүлээн зөвшөөрнө.

  1. Бусад нөхцөлүүд

3.1Энэхүү Гэрээ болон түүнтэй холбоотойгоор үүссэн аливаа бүх санал зөрөлдөөн маргааныг Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

3.2. Гэрээнд тусгагдсан юуг ч, ямар ч харилцааг, Хэрэглэгч болон Сайтын Захиргаа хоёрын хоорондын агентын харилцаа, нөхөрлөлийн харилцаа, хамтын ажиллагааны харилцаа хэмээн ойлгож болохгүй бөгөөд ийм харилцааг энэ Гэрээнд шууд тусгагдаагүй болно.

3.3.Гэрээний аль нэгэн зүйлийг шүүхээр хүчин төгөлдөр бус эсвэл албадан гүйцэтгэх шаардлагатай хэмээн тогтоосон тохиолдолд Гэрээний бусад зүйлүүдийг хүчин төгөлдөр бусад тооцох үндэслэл болохгүй.

3.4. Хэрэглэгчдийн хэн нэг нь Гэрээний зүйл заалтуудыг зөрчсөн тохиолдолд Сайтын Захиргааны эс үйлдэл нь түүнийг өөрийн эрх ашиг болон зохиогчийн эрхийг хамгаалах, сайтад нийтлэгдсэн материалуудыг хуулийн дагуу хамгаалах Сайтын захиргааны эрхээ эдэлж, үүргээ гүйцэтгэхэд саад болохгүй.

Хэрэглэгч энэхүү Гэрээний бүх зүйл ангитай танилцаж, тэдгээрийг үг дуугүй хүлээн зөвшөөрч байгаагаа үүгээр илэрхийлэн мэдэгдэж байна.

Хувийн өгөгдлүүдийг боловсруулах ба хамгаалах Гэрээ

Хэрэглэгч захиалгаа өгснөөр, өөрийн хувийн өгөгдлүүддээ (тухайлбал, Сайтын Захиргаа эдгээр хувийн өгөгдлүүдийг бичгийн  (цаасан) , цахим эсвэл өөр хэлбэрээр ашиглах, өгөгдлийн санд оруулах,нийтэд тараан түгээх, гуравдагч этгээдэд дамжуулах, нэмэлт хийх эсвэл өөрчлөх, устгах болон бусад үйл хөдлөл хийх)мөн түүнчлэн, хэрэглэгчийн овог, нэр,төрсөн он,сар,өдөр,иргэний үнэмлэхийн өгөгдлүүд, хувийн зураг (фото зураг ба  видео бичлэг), холбогдох боломжууд (хаяг ба утасны дугаарууд)бусад мэдээллүүдийг Сайтын Захиргаа вэб сайтаараа дамжуулан гуравдагч этгээдэд дамжуулах, үүнээс гадна,Сайтын Захиргаа хэрэглэгчдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах, статистик мэдээлэл цуглуулах, санхүүгийн болон татварын үйл ажиллагааны төлбөр тооцооны хэтийн төлөвийг тодорхойлох,төрийн  болон төрийн бус байгууллагатай болон гуравдагч этгээдүүдтэй тогтоосон харилцаа холбоо, ба Сайтын үйл ажиллагааны дотоод дүрэм журмыг дагаж мөрдөхийн тулд,болон хууль тогтоомжид харшлахгүй бусад үйлдэл хийхийг Сайтын Захиргаанд ашиглахыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно

Дээр өгүүлснээс гадна, шаардлагатай тохиолдолд түүний хувийн өгөгдлүүд нь боловсруулалт хийгдэн гуравдагч этгээдэд илгээгдэж (дамжуулагдаж) болохыг  Хэрэглэгч,үүгээр зөвшөөрч байгааг илэрхийлнэ.

Үүнээс гадна, Хэрэглэгч түүний хувийн өгөгдлүүд нь Монгол улсын хил хязгаараас гадна орших,хувийн мэдээллийг хамгаалах Монгол улсын хууль тогтоомжоос сул хамгаалалттай улс орнуудад харагдуулхийг үүгээр зөвшөөрч байгаагаа зөвшөөрч байгааг илэрхийлнэ.

Хэрэглэгч, түүний хувийн өгөгдлүүдийг (өгөгдлийн санг),ийм үйл хөдлөл хийх тухай Сайт нэмэлт аливаа мэдэгдэл хийлгүйгээр дамжуулах, түгээн тараах, өөрчлөх болон бусад хэлбэрийн боловсруулалт хийхийгзөвшөөрч байгаагааүүгээр баталгаажуулж байна.